Avís legal

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i ús del present lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”).

1.- Dades del titular

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li facilitem les dades del titular del present Lloc web:

1) Patronal Catalana. amb CIF G06854855 i domicili social a Carrer de la Indústria, 304, 5-2 (Barcelona, 08026). PATRONALCATALANA.CAT prestarà serveis de forma directa, i en particular els relacionats amb la seva activitat, d’intermediari de reserves de visites guiades , activitats i excursions.

2.- Usuaris

L’accés i/o ús del Lloc web li atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, les presents Condicions d’Ús.

3.- Ús del lloc web

El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) pertanyents a PATRONALCATALANA.CAT o a tercers als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir a Continguts o serveis que presti el Lloc web.

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent i adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc web i tot això sota els principis de la bona fe i respectant a tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions d’Ús.

En particular, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, l’Usuari del Lloc web:

 1. i. No utilitzarà o reutilitzarà material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privadesa o qualsevol altre dret, o sigui d’una altra manera injurioso o censurable per a terceres parts, o el contingut de les quals contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de “spam” i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.
 2. ii. No provocarà ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Lloc web, ni tampoc introduirà, ni difondrà virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels Continguts o sistemes integrants del Lloc web.
 3. iii. No utilitzarà el Lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus.
 4. iv. No reproduirà, copiarà, distribuirà, transformarà o modificarà la informació i els Continguts allotjats en el Lloc web, tret que compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets.

PATRONALCATALANA.CAT es reserva el dret a denegar l’accés al Lloc web a Usuaris que facin un mal ús dels Continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

4.- Propietat intel·lectual

Tots els Continguts que es mostren en el Lloc web i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PATRONALCATALANA.CAT o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web, i és a ells a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

PATRONALCATALANA.CAT no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, els serveis o els Continguts del mateix.

Per això i en virtut del que es disposa en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’Abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de PATRONALCATALANA.CAT de qualsevol Contingut inclòs en el Lloc web.

Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de propietat del Lloc web i els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el mateix, siguin de PATRONALCATALANA.CAT o de tercers.

Així mateix, PATRONALCATALANA.CAT rebutja tot tipus de responsabilitat sobre l’explotació o la difusió de les imatges i/o Continguts inserits en el Lloc web.

5.- Responsabilitat i garanties

PATRONALCATALANA.CAT declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius.

No obstant això, PATRONALCATALANA.CAT no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels Continguts o del Lloc web. Entre unes altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, PATRONALCATALANA.CAT no es responsabilitza de les següents circumstàncies:

 1. i. La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc web i/o dels seus serveis o Continguts, excloent-se, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels Continguts habilitats en el mateix.
 2. ii. Els errors que poguessin existir en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
 3. iii. La falta d’utilitat del Lloc web o els Continguts.
 4. iv. L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els Continguts.
 5. v. El mal servei o qualsevol problema sorgit amb les empreses proveïdores dels serveis.
 6. vaig veure. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris, dels Continguts.
 7. vii. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions d’Ús, o a la bona fe, del Lloc web o els seus Continguts, per part dels Usuaris.

PATRONALCATALANA.CAT podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, PATRONALCATALANA.CAT comunicarà a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis.

6.- Links a pàgines de tercers

El Lloc web pot contenir links o hipervincles a pàgines web titularitat de tercers.

PATRONALCATALANA.CAT no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs web, sobre els quals PATRONALCATALANA.CAT no té cap tipus de control, per la qual cosa l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. En aquest sentit, els recomanem que llegeixin les polítiques de privadesa i condicions d’ús d’aquests llocs web propietat de tercers.

7.- Comentaris i opinions

En cas que PATRONALCATALANA.CAT permetés als Usuaris publicar les seves opinions i/o comentaris en el Lloc web, aquests no hauran de contenir expressions que no siguin aptes per a tots els públics, incloent per tant, textos indecorosos o que no es considerin apropiats o que fereixin la sensibilitat general.

Tampoc es permetran comentaris i/o opinions que vagin en contra d’un particular i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de comentari discriminatori ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

Així mateix, no estan permeses aquelles publicacions que siguin intimidants, amenaçadores degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.

Tampoc podrà utilitzar-se el Lloc web com a mitjà per realitzar publicitat, promoció de negocis, marques o elements personals.

En qualsevol cas, PATRONALCATALANA.CAT no serà responsable de les opinions i/o comentaris abocats en el Lloc web, sent en tot caso responsabilitat dels autors de les mateixes.

8.- Durada i modificació

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents fins que siguin modificades, podent PATRONALCATALANA.CAT efectuar aquests canvis que seran comunicats a l’Usuari.

PATRONALCATALANA.CAT podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S’entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades al moment en el qual l’usuari accedeixi al Lloc web de PATRONALCATALANA.CAT.

L’accés i/o l’ús del Lloc web s’entendran com una acceptació per part de l’usuari de les presents Condicions d’Ús i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.

9.- Legislació i jurisdicció aplicables

Els termes, condicions i altres documents de PATRONALCATALANA.CAT es regiran per la legislació espanyola.

En cas de disputa, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari en cas de ser aquest una persona física, i als Jutjats i Tribunals de Lleida en cas de ser persona jurídica.

 

Política de privadesa i protecció de dades

1.- Presentació i dret d’informació

El present lloc web és propietat de Patronal Catalana, amb CIF G06854855 i domicili social a Carrer de la Indústria, 304, 5-2 (Barcelona, 08026).

PATRONALCATALANA.CAT es pren molt de debò la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per això, PATRONALCATALANA.CAT compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal perquè la teva informació personal es conservi de forma segura.

La present política de protecció de dades regula l’accés i l’ús del servei del present Lloc web que PATRONALCATALANA.CAT, posa a la disposició dels Usuaris interessats en els serveis oferts per PATRONALCATALANA.CAT.

2.- Per què PATRONALCATALANA.CAT està legitimada per dur a terme el tractament de dades?

Les dades dels Usuaris que es recapten a través dels formularis de registre online disponibles en els Llocs web són recaptats per PATRONALCATALANA.CAT amb la finalitat de poder prestar-los els Serveis oferts a través del Lloc web.

De conformitat amb l’establert en la normativa de privadesa aplicable i la seva normativa de desenvolupament, PATRONALCATALANA.CAT, titular dels Llocs web, informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat per PATRONALCATALANA.CAT sota la seva responsabilitat i que compleix amb les mesures de seguretat establertes en el REGLAMENT general de Protecció de Dades (RGPD).

3.- Processament de dades personals, finalitat i durada del tractament

 

PATRONALCATALANA.CAT podrà recaptar dades personals dels Usuaris a través de formularis de registre, les dades de caràcter personal recaptats per PATRONALCATALANA.CAT, podran ser utilitzats per a les següents finalitats:

 1. 1. La prestació dels serveis oferts en el Lloc web.
 2. 2. Enviar comunicacions comercials als Usuaris per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, missatgeria instantània o per altres mitjans de comunicació equivalents relacionades amb els serveis de PATRONALCATALANA.CAT, sempre que l’Usuari hagi consentit aquesta finalitat de tractament de dades personals.
 3. 3. Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió de forma expressa per part de l’Usuari.

Així mateix, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per a l’elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els citats tractaments poden tenir com a finalitat tant l’anàlisi i realització d’estadístiques per conèixer el tràfic i utilització del Lloc web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional d’acord amb els seus interessos.

4.- Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’Usuari i veracitat de les dades

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a PATRONALCATALANA.CAT qualsevol modificació dels mateixos. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se PATRONALCATALANA.CAT el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a PATRONALCATALANA.CAT de subtraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

5.- Pràctiques no permeses i conservació de les dades

PATRONALCATALANA.CAT anul·larà el registre dels Usuaris que: (i) incloguin o promocionin material il·lícit, immoral, obscè o nociu; (ii) promocionin qualsevol tipus de discriminació; (iii) Remetin “bulk (correu massiu), junk (correu escombraries), o spam e-mail (correu no desitjat)” o “newsgroup communications” quan no hagin estat sol·licitats; (iv) incompleixin algun dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers. Així mateix, l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per PATRONALCATALANA.CAT i/o els usuaris del Lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran per part de PATRONALCATALANA.CAT mentre l’Usuari no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa dels serveis de GUIES.CAT i això amb la finalitat de rebre informació sobre productes de l’empresa.

6.- Drets de l’Usuari en relació amb les seves dades

L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades (vaig veure) exercitar el dret a l’oblit de les seves dades i (vii)sol·licitar la seva portabilitat.

Per exercir aquests drets és necessari que l’Usuari acrediti la seva personalitat enfront de PATRONALCATALANA.CAT mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça hola@patronalcatalana.cat, indicant el motiu de la seva petició.

 

7.- Seguretat de les dades

La protecció de la privadesa i les dades personals dels seus clients i visitants és molt important para PATRONALCATALANA.CAT. Per tant, PATRONALCATALANA.CAT fa tot el que està a la seva mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada. A les seves dades solament pot accedir el personal autoritzat.

PATRONALCATALANA.CAT manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través dels Llocs web, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

PATRONALCATALANA  es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

8-Drets d’imatge

En fer reserva a la nostra web, accepta els nostres drets d’imatge i cessió per a finalitats comercials, publicitaris i de promoció de la nostra activitat. Aquestes imatge podran ser utilitzades i publicades a la nostra web, i xarxes socials. Si vostè desitja donar de baixa dit consentiment, comuniqui-ho a HOLA@PATRONALCATALANA.CAT junt la seva còpia de DNI.

9.- Preguntes

Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a HOLA@PATRONALCATALANA.CAT.

10.- Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de PATRONALCATALANA.CAT, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.