Objectius

 PRIMERES ACTUACIONS

1. Negociació col·lectiva

Participarem en la negociació de tots els convenis professionals.

Hi ha 5500 convenis diferents a l’estat que afecten al 90% dels assalariats.

Crearem noves categories professionals, adients al segle XXI. P.e. Aprenent sènior.

Els convenis actuals contemplen les categories d’aprenent només per a joves. Hi ha un gran quantitat d’aturats que no son joves i no tenen formació, per tant només poden entrar en el mon laboral per mitjà de la categoria d’aprenent.

Reduirem els membres dels comitès d’empresa no permetent que el cost de la representació sindical sobrepassi el 5% de la plantilla. Ara en una empresa de 51 empleats se l’obliga a un comité de 5 persones, el que vol dir el 10 % de la plantilla.

Un sol tipus de contracte. Nova reforma laboral.

Flexibilitat total de contractació. Aquesta només es pot assolir mitjançant la reducció dels costos d’acomiadament.

Control real baixes ILT per part de les mútues.

Fi del concepte igual lloc de treball , igual salari. O igual categoria igual salari. Aquests conceptes desvirtuen els incentius per rendiment . S’ha de pagar per un treball, no per una assistència al lloc de treball.

Proposarem canalitzar les ajudes socials a través d’assignació d’aturats a empreses. A canvi d’un compromís amb la empresa gestora.

2. Autònoms i Comerç

Tancament sense res a canvi ?

RETA. Nova tarifa escalada de la quota. 30€ per emprenedors .

Autònom digital. Tarifa en funció de la dedicació.

Llibertat o regulació d’horaris i calendaris.

Diferent cotització per qui factura el seu temps de qui factura productes o serveis.

Garantir l’atur i la jubilació.

3. Despeses acomiadament

Eliminació de les “castes laborals”

Reducció indemnització per acomiadament al 50% ,o motxilla austríaca.

Qui indemnitza a la empresa ?

Empresa antiga implica menys flexible.

Jubilació voluntària ? No.

4. Fiscalitat

Impost Societats amb barrera mínima de liquidació, i escala única.

Inclusió de la clàusula d’exempció I.S. per reinversió de beneficis.

Eliminació de l’impost de Successions en transmissió d’empreses.

Assessoria fiscal virtual.

5. Incentius al Creixement

Eliminació de tots els conceptes contraris al impuls del creixement. P.e. pime 25% I.S. gran 30%

Creació de premis al creixement.

5. Pensions de Jubilació

El cost de les jubilacions i aturats no el podrà suportar el sistema actual.

Nous impostos per sustentar en el futur immediat la caixa de la Seguretat Social.

Jubilació opcional amb 40 anys de cotització.

7. Universitat – Escoles FP – Empresa

Manca personal format adient a les necessitats reals.

Instruccions a la Universitat i a les escoles de FP de quines matèries i temaris calen per la formació dels futurs treballadors.

Formació de categories professionals no pas de Títols acadèmics.

Les tesis de final de carrera hauran d’estar emparades o tutelades per una empresa privada.

8. Industria 4.0 i Recerca + Desenvolupament. TiC.

Els incentius fiscals per la R+D arribaran a les petites empreses, mitjançant l’autodeclaració. (CAT 1.52 % PIB, EU 2.22 %).

9. Simplificació Administrativa

Aplicació immediata de la fórmula “only once”.

Supressió de la sol·licitud de dades per estadística. Com pot ser que avui encara s’hagi d’anar a Madrid a fer una sola signatura?

REGISTRE HORARI, LGPD , PLA IGUALTAT, DECL. RESIDUS, 16 SET.PATERNITAT, RECULL DADES ESTADÍSTICA, REGISTRE SALARIAL, TELETREBALL, HORARI LLIURE, HORES EXTRES, MOROSITAT, ORGANITZACIÓ FEINA, (Costos versus utilitat). Lleis i normes que ens podríem estalviar.

10. Dret de vaga

“Vaga a la Catalana”. Incorporem una nova opció a la vaga tradicional.

 

11. Transparència

Exigència de redacció mes senzilla i clara als contractes dels Bancs i les companyies asseguradores especialment.

12. Productivitat i sostenibilitat

Tenim un dels nivells salarials mes baixos d’Europa. BCN 10 Zuric 30.

Tendència cap a la desaparició de professions, nous models de negoci.

L’increment de l’ocupació no és paral·lel a l’increment de la productivitat. (10 anys -180.000 llocs treball, productivitat + 40 %.)

13. Fons N.G. europe , per la recuperació.

Aquests fons, i altres de diferents línies que es puguin proposar, seran reclamats per aquesta Patronal
en forma i xifra , de forma que, es prendrà la iniciativa de proposar, enlloc d’esperar a veure que arriba.

Tant per iniciatives privades com mixtes públic-privades.

Haurien d’arribar a les petites empreses i autònoms en proporció al seu nombre de treballadors.

 14. Impuls de la demanda

Les empreses necessiten sobretot que hi hagi activitat i creixement. Hem d’estar per impulsar totes
les mesures encaminades a la revitalització de la demanda. Això vol dir estimular el consum.

15. I per si ens descuidem alguna cosa … crearem el Defensor de l’empresari i actuarem via denuncia.

ESTIL

La Patronal Catalana, centrarà la seva força en l’actuació directa davant l’administració, els sindicats i altres entitats i organismes relacionats amb l’activitat empresarial, prenent la iniciativa de plantejar els problemes i les solucions, sabent que el 94% empreses tenen entre 1 i 10 treballadors.

La Patronal Catalana treballarà sempre amb la mentalitat de potenciar les empreses del nostre país, que definim com “CATALUNYA : LES EMPRESES MES ÀGILS DEL MON”.

Per primera vegada podem tenir una Patronal que representa a tota l’empresa catalana per afrontar els veritables objectius que havien quedat oblidats en las darreres dècades.